Vårt hållbarhetsmanifest

Köttkultur™ vill bidra till en bättre, klokare och inte minst otroligt mycket godare framtid. Vi ska ge höga smakupplevelser och ta brett hållbarhetsansvar.

Djuren ska födas upp naturligt, ha gott om plats och hålla sig friska med minimalt behov av antibiotika. Djur som betar fritt bidrar samtidigt till den biologiska mångfalden i landskapet. Vi samarbetar bara med leverantörer som aktivt jobbar med att förbättra hållbarheten, i hela kedjan från jord till bord.

Därtill investerar vi i projekt som binder koldioxid och skapar bättre villkor för mindre brukare.

Resonemanget bakom manifestet

Vi skulle önska att hållbarhet var enkelt. Men det är en svår fråga, som vi jobbar hårt med eftersom den också är så viktig, både nu och för framtiden.

Om jordens befolkning fortsätter att producera och konsumera som idag, är det utan tvekan ett problem för hållbarheten.

Det som påverkar klimatet allra mest idag är användningen av fossila bränslen. Den står för ungefär tre fjärdedelar av växthusgasutsläppen. Bränslet används främst till el, värme, industri och transporter.

Övriga utsläpp kommer till stor del från jord- och skogsbruk. Här bildas utsläppen främst genom biologiska processer – exempelvis lust- och metangas från djuruppfödning och koldioxid från mulljordar.

Om vi nu tittar specifikt på maten, är det tydligt att olika livsmedel ger olika klimatpåverkan, beroende på hur de biologiska processerna och metoderna för uppfödning och odling ser ut. När det gäller kött är också djurvälfärden, alltså hur djuren lever och mår, en viktig del av hållbarheten. Vad vi väljer att äta har alltså betydelse.

Men också mängden mat spelar in.

I Sverige har vi tillgång till mer mat än vi behöver. I snitt har varje person tillgång till 150 procent av sitt kaloribehov. Och vi slänger nästan 100 kilo mat per person varje år. Det är ett överskott som skapar problem, både för vår personliga hälsa och för hållbarheten i stort.

Kött är en god källa till högvärdigt protein. Samtidigt har det en högre påverkan på klimatet än många vegetabiliska proteiner.

Kor och andra idisslare har en särskilt hög påverkan beroende på metangasen som djuren rapar upp som del av deras metabolism. Å andra sidan bidrar idisslarna till biologisk mångfald på många ställen i världen. Naturbete är bra för såväl djur och natur, som för hållbarheten. Kött från naturbetande djur är också det enda sättet vi människor kan tillgodogöra oss näring från marker där bara gräs kan växa.

Som du ser är hållbarhet ett komplext ämne med många olika aspekter. Dessutom pågår forskningen hela tiden, och ger löpande nya insikter och lärdomar. Allra viktigast är därför att följa utvecklingen och ständigt vara öppen för nya sätt att skapa förbättringar.

Just smaken är en springande punkt. För ju godare kött vi säljer, desto mindre mängd behöver du köpa för att få en riktigt stor matupplevelse.

Ändrade vanor behövs, till bättre och mindre

Vi skriver under på att människan måste ändra sina vanor. Det gäller naturligtvis även köttet.

Vi på Köttkultur™ ser därför till att vårt kött produceras bättre.

Det kan låta enklare än det är. I själva verket är det en komplex uppgift som omfattar många olika faktorer. Det handlar om att reducera den negativa klimatpåverkan och hitta den perfekta balansen mellan djurens välfärd, samspelet med naturen och den högsta smakupplevelsen.

Just smaken är en springande punkt. För ju godare kött vi säljer, desto mindre mängd behöver du köpa för att få en riktigt stor matupplevelse.

Det är därför vi säger:

”Vad vi satsar på är bättre kött, inte mer.”

Våra hållbarhetslöften

Vårt löfte till klimatet

Vi ska bara samarbeta med de duktigaste producenterna. Med det menar vi de som ligger i framkant med att ta tillvara på förutsättningarna på sina gårdar och kan hushålla med naturens resurser. Om man utgår från vad FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan säger kan sådan effektivitet minska utsläppen av växthusgaser från köttproduktion med 30 procent. Eftersom mer än 90 procent av köttets sammanlagda miljöpåverkan idag kommer från uppfödningen – oavsett djurslag – är det där man kan göra allra störst skillnad.

Våra förädlande producenter ska ha årliga mål för reduktion av vattenanvändning, avfall, energi och CO2-utsläpp.

Vi ska ha en fossilfri transportkedja till år 2050. Transporten av det färdiga köttet hit till oss och din butik utgör redan idag en mycket liten del av den totala miljöpåverkan, men vi ska alltså minska den ytterligare.

Vi ska välja förpackningar som ger högsta livsmedelssäkerhet, god hållbarhet och minsta miljöpåverkan. Till vårt nöt- och griskött använder vi exempelvis en typ som kan sorteras som pappersförpackning i återvinningen. Jämfört med en konventionell köttförpackning ger den 75 procent lägre plastförbrukning.

Våra kyldiskar ska vara av den mest energieffektiva typ som finns på marknaden, bland annat genom att ha dörrar som håller kylan inne.

Vårt löfte till naturen

Vi ska ha så stor del av uppfödningen som möjligt utomhus, på naturliga betesmarker. Det främjar biologisk mångfald och binder kol. Dessa betesmarker ska inte kunna användas för att producera andra proteiner till människan.

Vi ska ha ett begränsat behov av kemisk bekämpning.

Vi ska producera i regioner där de naturliga förutsättningarna – jordmån, topografi, klimat, vattentillgång – finns för att producera just denna produkt.

Vårt löfte till djuren

Vårt kött ska komma från djur som har fått god tillsyn av kunniga bönder.

Djuren ska ges största möjlighet att utöva naturligt beteende.

Antibiotika ska bara ges till sjuka djur.

Vill du läsa mer?

Mer om detta finns beskrivet i vår så kallade CSR-policy, som du är välkommen att ladda ner och läsa (Förkortningen CSR står för ”corporate social responsibility”.)

Origin Green

Vårt lamm- och nötkött från Irland kommer från gårdar som ingår i hållbarhetsinitiativet Origin Green.

Svenska plattformen for riskgrödor

Köttkultur™ ingår i den svenska plattformen för riskgrödor, som initierats av bland andra WWF Sverige och Axfoundation. All soja vi använder täcks av certifikat från RTRS.

Arbolivia – Plan Vivo

Vi klimatinvesterar i Plan Vivo-projektet ArBolivia. Projektet startade redan 2007, för att stoppa avskogning av Amazonas regnskog. Det omfattar cirka 2000 småbrukare som planterar inhemska lövträd på mark de själva äger.